50 ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ |

TYPE 50 MODULES (50 * 50mm କିମ୍ବା 50 * 22.5mm)

TYPE 50 MODULES 01

45 ପ୍ରକାର T1 ପାଇଁ ଆଡାପର୍ |

କେବୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ T2 |

HDMI ସକେଟ୍ T3 |

ଟ୍ୱିନ୍ HDMI T4 |

HDMI (ପୁରୁଷ) T5 |

HDMI + ଏକକ RCA T6 |

TYPE 50 MODULES 02

HDMI + ଟ୍ୱିନ୍ RCA T7 |

HDMI + RCA T8 |

HDMI + F ସକେଟ୍ T9 |

HDMI + ଟ୍ୱିନ୍ F ସକେଟ୍ T10 |

HDMI + 3 F ସକେଟ୍ T11 |

TYPE 50 MODULES 03

RJ45 (Cat.5e) ସକେଟ୍ T12 |

TJ45 (Cat.5e) ଯାଆଁଳା (50 * 50) T13 |

RJ45 (Cat.5e) ସକେଟ୍ T14 |

RJ45 (Cat.6e) ସକେଟ୍ T15 |

TYPE 50 MODULES 04

USB ଚାର୍ଜର T16 |

USB ଚାର୍ଜର T17 |

ଟ୍ୱିନ୍ USB ଚାର୍ଜର T18 |

ଟ୍ୱିନ୍ USB ଚାର୍ଜର T19 |

ଟ୍ୱିନ୍ USB ଚାର୍ଜର T20 |

ଟ୍ୱିନ୍ USB ଚାର୍ଜର T21 |